torstai 12. joulukuuta 2019

Liikunta- ja kulttuurilautakunnalta laiton päätös?

Is 11.10.2019 "Suuri osa irakilaisista turvapaikanhakijoista oli sotilaskarkureita- Niin upseereita kuin rivisotilaita" 

Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti ottaa Kouvolaan vuosittain noin 60 pakolaista huolimatta kuntamme heikosta taloustilanteesta. Pakolaisista saadut tulot eivät kata kunnalle tulevia kustannuksia, jotka katetaan kouluja lakkauttamalla, uimahalleja sulkemalla ja poistamalla kotihoidon kuntalisä.

"Kuntaliiton mukaan valtion tuet 
eivät kata pakolaisista kunnille aiheutuneita kuluja"

Korvaukset ovat aivan samat kuin vuonna 2013, jolloin ne eivät kuntaliiton laskelmien mukaan kattaneet edes puolia kunnalle tulevista  kustannuksista. Kunta saa laskennallista korvausta jokaisesta vastaanotetusta yli 7-vuotiaasta henkilöstä 2 300 €/vuosi ja alle 7-vuotiaiaasta 6 845 €/vuosi.

Kuntaliiton mukaan valtion tuet eivät kattaneet kunnille aiheutuneita kuluja vuonna 2013, miten ne nyt kattavat vaikka summat ovat samat? Kuntaliitto arvosteli jo tuolloin, että korvauksia olisi pitänyt korottaa jo 2013 yli 50%, jotta ne olisivat kattaneet edes 2013 kustannustason. Pakolaisista saatavat avustukset ovat pysyneet samoina ainakin vuodesta 2013 asti.

Tosiasia on, että liikunta- ja kulttuuripuolen (laiton?) päätös on katastrofi Kouvolan taloudelle.

Tätä päätöstä olivat tekemässa liikunta- ja kulttuurilautakunnassa: 
Sinikka Rouvari pj (KOK), Mirja Lonka vpj (KESK), Jutta Hartikainen (KOK), Erkka Koskinen (VIHR), Petri Kuutti (KESK), Sari Melkko (SDP), Matti Norppa (SIT), Tom Pahkala (SDP), Sari Porvari (VAS), Arto Sahamies (KD), Raija Sierman-Henttonen (SDP) ja Jukka Silén (KOK). 

Päätöstä vastusti Leo Lindström (PS), joka jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. 

Alla Pekka Korpivaaran (KOK), Jouni Sunisen (S-KS) ja Juha Ripattilan (PS) 12.12.2019 jättämä oikaisuvaatimus liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätökseen.

OIKAISUVAATIMUS


Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös:
Liikunta- ja kulttuurilautakunta 20.11.2019 § 3
                  
Oikaisuvaatimuksen tekijät:
Pekka Korpivaara                           Jouni Suninen                              Juha Ripattila
Katajakatu 7                                   Viitakummuntie 30                        Halkoniementie 7
45200 Kouvola                               45200 Kouvola                              46800 Myllykoski
tel. 050 4141973                            tel. 040 704 6566                          tel. 040 080 03017

Vaatimus
Lautakunnan päätös on kumottava ja asia siirrettävä kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi ja lautakunnan päätöksen täytäntöönpano kiellettävä, koska Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta on ylittänyt toimivaltansa.

Perustelut
Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto (kuntalaki 14 §). Päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei toisin ole säädetty tai ellei valtuusto ole delegoinut toimivaltaansa muille kunnan viranomaisille.

Kouvolan hallinnon järjestämiseksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan hallintosäännön, joka on tullut voimaan 1.2.2019, ja jossa määrätään mm. liikunta- ja kulttuurilautakunnan tehtävistä ja toimivallasta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalla ei ollut toimivaltaa päättää ko. asiasta kokouksessaan.
Hallintosäännön 26 § Liikunta- ja kulttuurilautakunnan tehtävät ja toimivallasta sanotaan:

Tehtävät.
”Lautakunta järjestää liikuntalain, kuntien kulttuuritoimesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, kirjastolain, teatteri- ja orkesterilain, museolain ja taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä sikäli, kun näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty.”

Toimivalta.
”Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista.”

Valtuusto tekee toimivallan jakoa koskevat ratkaisut eli delegointiratkaisut hallintosäännön määräyksillä. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille hallintosäännöllä. Kuitenkaan valtuusto ei ole siirtänyt ko. lautakunnalle toimivaltaa allekirjoittaa tai käsitellä Kouvolan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen välistä sopimusta pakolaisten ottamisesta. Tätä valtaa ei voi myöskään siirtää Kouvolan kaupungin johtoryhmä erillisillä hallintosääntömme 31§:n mukaisilla päätöksillä.

Lautakunnan johtava virkamies perustelee päätöstä KS 20.11.2019 seuraavasti: ”Kouvolan kaupungin konsernin johtoryhmässä käsitellystä asiasta päätti liikunta- ja kulttuurilautakunta, koska kotouttamisen palvelut ovat vielä tänä vuonna lautakunnan yhteisötyöhön kuuluvia, sanoo liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka”

Kyseiselle asialle ei ole toimivaltaperustetta hallintosäännössämme, joten perustelut ovat kestämättömiä. Asiaan olisi voinut soveltua hallintosääntömme 31 §:n mukainen toimivallan edelleen siirtäminen, mutta kun johtoryhmä, joka ei ole toimielin, on käsitellyt asiaa, ei kyseinen pykälä sovellu käytettäväksi tässä asiassa. Kun otetaan huomioon, että alkuperäisen sopimuksen on tehnyt kaupunginhallitus, olisi oletettavaa, että se käsittelisi myös sopimuksen muutoksen. Yleisesti, jos toimivallasta ei ole määrätty hallintosäännössä, on toimivalta valtuustolla. 

Kaupunginvaltuustolla on kuntalain perusteella yksinomainen budjettivalta, jolloin se talousarvion käsittelyn yhteydessä päättää määrärahoista ja sitovista laadullisista, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Toimivallan jäykkyyden periaate tarkoittaa, ettei hallintosäännössä olevaa tai perustuvaa päätösvaltaa tai delegointia voi muuttaa johtoryhmän päätöksellä edes yksittäistapauksissa, vaan tällöin on muutettava koko hallintosääntöä. Kunnan taloudenhoidon laillisuus, tarkoituksenmukaisuus ja talousarvion noudattaminen ovat osa hyvää hallintoa.

Lautakunnan päätöksen vaikutusta Kouvolan kaupungin budjettiin ei ole selvitetty ennen päätöksentekoa. Koska lautakunnalla ei ole valtuustolle kuuluvaa budjettivaltaa, on syytä epäillä että liikunta- ja kulttuurilautakunta on ylittänyt valtuustolle kuuluvan budjettivallan päätöksellään. Päätös on siten kuntalain vastainen. 

Kunnan talousjohtamisen ja suunnittelun tärkein väline on sitova vuotuinen budjetti. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ensi vuoden budjettia ei ole vielä hyväksytty, eikä siihen hallintosäännön mukaan voi kuulua pakolaisten kotiuttamiseen liittyviä toimintoja eikä siten niihin liittyviä tuloja/kuluja. Onkin syytä epäillä, että lautakunnan päätös käytännössä tarkoittaa budjettivallan anastusta, koska lautakunta on tehnyt Kouvolan kaupunkia sitovan päätöksen, johon ei ole osoitettu määrärahaa budjetissa.

Ylivuotisella ja pitkällä sopimuksella on pitkäjänteisiä, vuotuiseen budjettiin ja tilinpäätökseen vaikuttavia vaikutuksia, jotka ovat valtuuston tekemien säästö- ja palveluverkkopäätösten vastaisia.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan on julkisena viranomaisena tarkoin noudatettava lakia. Hallintolaki velvoittaa liikunta- ja kulttuurilautakuntaa noudattamaan hyvää hallintotapaa. Esillä olevassa päätöksessä nämä vaatimukset eivät toteudu. Liikunta- ja kulttuurilautakunta on päätöksessään ylittänyt toimivaltansa sekä toiminut kuntalain ja Kouvolan hallintosäännön vastaisesti ja myös päätöksellään sitovasti anastanut valtuustolle kuuluvan budjettivallan. Lautakunnan tekemä päätös on siten lainvastainen ja sellaisenaan kumottava.

PÄIVÄYS                      

Kouvolassa 12.12.2019

________________                    _________________                       ____________
Pekka Korpivaara                       Jouni Suninen                                  Juha Ripattila
kaupunginvaltuutettu                  kaupunginvaltuutettu                       kaupunginvaltuutettu
                                    


Liite: Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös 20.11.2019
Lakimiehen, ex-kansanedustaja kannanotto asiaan!

Päätöksen tekijät.
30.1.2020 Liikunta ja kulttuurilautakunta totesi, että pöäätös oli laiton ja peruivat laittoman päätöksen. Lautakunta oli tietoinen tehdessään päätöstä, että päätös on laiton, sillä heille oli se kerrottu jo sähköpostilla etukäteen!
Linkki: Maahanmuuttoasioiden neuvosto Muistio 06.02.2020/Asianro 4


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti