torstai 10. syyskuuta 2020

Sheikki Laakso toiminta ihmetyttää

Kouvolan kaupungin ja Väyläviraston kokouksesta sukeutui erikoinen näytelmä – Pekka Korpivaara teki selvityspyynnön Sheikki Laaksosta: "Käytös on ollut kokouksessa asiatonta"

KS 9.9.2020 

Kuvakaappaus KS 9.9.2020 uutisesta

Kansanedustajana toimiminen ei oikeuta ketään toimimaan lainvastaisesti. Suurin osa meistä valtuutetuista ymmärtää kyllä hyvin pitkälti omaa toimintansa laillisuuden rajat hyvän hallinnon toteutumisen näkökulmasta. Suurin syy näihin Sheikki Laakson tempauksiin on kokemattomuus, osaamattomuus ja heikko harkintakyky, jotka eivät ole tunnetusti Sheikillä ihan normaalin rivivaltuutetun saatikka kansanedustajan tasolla.

Suljettuja kokouksia ei ole erikseen säädetty julkisiksi eikä salaisiksi. Kun kokous on suljettu, sinne osallistuu vain kokoukseen pyydetyt henkilöt. Sillä turvataan mahdollisuus ammattimaisiin keskusteluihin, eikä siellä ole tarkoitus tehdä politiikkaa. Ammattitaidoton norsu lasikaupassa ei takaa hyvää ja laadukasta asioiden käsittelyä.

Ymmärrys hallinnon tavasta toimia niin Kouvolassa kuin valtionhallinnossa on ilmeisesti Sheikki Laaksolle hiukan vierasta.

Kouvolan on syytä selvittää, onko Sheikki Laakso ylittänyt toimivaltansa tai esiintynyt vilpillisesti julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä (kaupunginvaltuuston edustajana) kokouksessa. Tässä tapauksessa oli syytä epäillä, että kansanedustaja Laakso on syyllistynyt virkavallan anastukseen esiintymällä kaupunginvaltuuston edustajana kokouksessa. Siksi on syytä selvittää asia juridisesti, toimiko Sheikki Laakso kokouksessa kaupunginvaltuuston edustajana kokouksessa ja miksi hän siellä ylipäätänsä oli ja kuka hänet oli valtuuttanut ko kokoukseen.

”Joka toista erehdyttääkseen ilman lakiin perustuvaa oikeutta ryhtyy toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltainen viranomainen saa tehdä, tai muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä, syyllistyy virkavallan anastukseen.”

Linkki: KS 9.9.2020 Kouvolan kaupungin ja Väyläviraston kokouksesta sukeutui erikoinen näytelmä – Pekka Korpivaara teki selvityspyynnön Sheikki Laaksosta: "Käytös on ollut kokouksessa asiatonta"


Avatar  Jarri Larikan kommentti asiaan: 

"Sheikki ihmettelee kutsuttujen henkilöiden roolitusta kokouksessa, vaikka itse oli paikalla omalla luvalla ja ilman mitään roolia. Hyvä että Wall keskeytti aisiattoman käyttäytymisen, ettei tapahtunut mitään sellaista, että kokouksen kulkua seuraavaksi käsiteltäisiin käräjäoikeudessa. Jos sheikki haluaa puuttua edelleen epäkohtiin, niin helpointa on aloittaa omasta toiminnasta, muu olikin tässä tapauksessa asianmukaista ja suunniteltua toimintaa." Jari Larikka KS 10.9.2020

Linkki 18.9.2020 Kaupungilta nopea vastaus Pekka Korpivaaran Sheikki Laaksosta tekemään selvityspyyntöön: Laakso on osallistunut kokoukseen yksittäisenä kaupunginvaltuutettuna – "Olen tottunut kaupungin heikkoihin ja ympäripyöreisiin vastauksiin"

Kansaneduistaja Sheikki Laakson toimista selvityspyyntö

 

Pekka Korpivaara                                                                                                   SELVITYSPYYNTÖ

Kouvola                                                                                                                   8.9.2020

                                                                                                                               

Viite 1: Hallintolaki 434/2003 

Viite 2: Kouvolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2020

Viite 3: Konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa. Hyväksytty 20.8.2018

Selvityspyyntö ja tietopyyntö Sheikki Laakson valtuuksista edustaa virkamiesneuvotteluissa Kouvolan kaupunginvaltuustoa

                                           

 

SELVITYSPYYNNÖN KOHDE

Haluan selvityksen, millä valtuuksilla Sheikki Laakso edustanut Väyläviraston ja Kouvolan kaupungin välisissä neuvotteluissa Kouvolan kaupunginvaltuustoa, ja kuka on hänet valtuuttanut ja mihin valtuutus perustuu?  

Rakennuttajakonsultti Matti Tossavaisen eroaminen RRT-terminaalihankkeesta ja muista Kouvolan kaupungin/Väyläviraston/Ramboll Oy:n hankkeista.

Viitaten saamiini puheluihin Matti Tossavaiselta 5.9, 6,9 ja 7.9.2020 olen kysynyt kirjallisesti sähköpostilla valtuuston puheenjohtajalta Jouko Leppäseltä sekä suullisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajalta Harri Helmiseltä, ovatko he valtuuttaneet Sheikki Laakson esiintymään Kouvolan kaupunginvaltuuston virallisena edustajana Väyläviraston ja Kouvolan kaupungin välisissä Tanttarin tasoristeykseen liittyvissä neuvotteluissa.

Kuulemani mukaan tässä neuvottelussa valtuutettu Sheikki Laakso oli ilmoittanut olevansa aluksi paikalla kansanedustajan valtuutuksella ja kun sitä ei ollut hyväksytty, niin hän oli ilmoittanut olevansa paikalla kaupunginvaltuuston edustajana. Sheikki Laaksolle oli ehdotettu Kouvolan kaupungin avustajan roolia, mutta hän oli vaatinut ja ilmaisseensa olevansa ko. kokouksessa Kouvolan kaupunginvaltuuston edustajana.

Saamani tiedon mukaan Sheikki laakson käytös on ollut ko kokouksessa asiatonta ja hän on ilmaissut, ettei rakennuttajakonsultti Matti Tossavainen nauti Kouvolan kaupunginvaltuuston luottamusta ammattitaitonsa yms perusteella.

Tämän takia DI rakennuttajakonsultti Matti Tossavainen on ilmoittanut kirjallisesti eroavansa RRT-hankkeesta niin Kouvolan kaupungin johtaville viranhaltijoille mm. (Hannu Tylli, Anne Ahtiainen, Petteri Portaankorva).

Pyyntöni perustuu kuntalakiin ja Kouvolan kaupungin konserniohjeeseen. Tämän mukaan Kouvolan ”Kaupungin luottamushenkilöllä on oikeus saada kaupungin viranomaisilta sen hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita luottamushenkilö pitää toimessaan tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan eivät ole vielä julkisia ja jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”  

Tietopyyntö ja kysymykset, joihin haluan vastaukset muiden selvityksien lisäksi

1.       Mikäli Kaupunginvaltuustossa on valittu Sheikki Laakso edustamaan valtuustoa, niin milloin ja missä kokouksessa ko. valtuutus on annettu. 

2.        Löytyykö jostakin kirjallista valtuutusta, jossa Jouko Leppänen tai kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto olisi valtuuttanut Sheikki Laakson ko. kokoukseen esiintymään ja käyttämään valtuuston puolesta puhevaltaa. Jos löytyy, mihin lakiin tai hallintosäännön kohtaan ko. valtuutus perustuu?

3.       Saamani tiedon mukaan Matti Tossavainen on ilmoittanut tietoni mukaan omalle esimiehelleen ja Väylävirastolle sekä Kouvolan kaupungille, ettei voi toimia enää ko. toimissa RRT-hankkeessa ei muissakaan Kouvolan kaupungin hankkeissa, koska hän ei nauti Kouvolan ylimmän päätöksentekoelimen (valtuuston) luottamusta. 

4.       Pyydän jatkoselvityksiä varten Matti Tossavaisen eroilmoituksesta kopiot Kouvolan kaupungilta.  

5.       Mikäli ilmenee, että Sheikki Laakso on toiminut omavaltaisesti, mihin toimenpiteisiin Kouvolan kaupunki asiassa aikoo ryhtyä (valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallitus, virkamiesjohto) tai on ryhtynyt jo?

6.       Kuka virkamiehistä on valtuuttanut Sheikki laakson ko kokoukseen ja mihin valtuutus perustuu (laki ja asetus perusteluihin).

7.       Mikäli Kouvolan kaupungilla on Sheikki Laakson lähettämiä kirjeitä Väylävirastolle, pyydän saada ko. kirjeet vastauksineen. 

8.       Haluan myös selvityksen, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty ja mitä toimia on tehty, jos osoittautuu, että Sheikki Laakso on ylittänyt toimivaltansa tai vilpillisesti julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä, jos hän  ei todellisuudessa ole tällainen. ”Joka toista erehdyttääkseen ilman lakiin perustuvaa oikeutta ryhtyy toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltainen viranomainen saa tehdä, tai muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä, syyllistyy virkavallan anastukseen.” 

9.       Mikäli Kouvolan kaupunki ei suostu luovuttamaan pyytämiäni asiakirjoja minulle, niin siinä tapauksessa joudun turvautumaan rikosoikeudellisiin oikeussuojakeinoihin taikka hakemaan pyytämääni asianosaisjulkista (kaupunginvaltuutetun oikeus saada tarvitsemansa asiakirjat) asiakirjaa Kymenlaakson käräjäoikeudelta editiovaatimuksella tahi eduskunnan oikeusasiamieheltä tai muulla vaatimuksella.

10.   Mikäli on syytä epäillä, että tässä tapauksessa on syytä epäillä tapahtuneen virkavirhe, niin mihin toimenpiteisiin Kouvolan kaupunki ryhtyy ja kuka vastaa laittomista menettelyistä tai päätöksistä aiheutuneista vahingoista?

11.   Jos Sheikki Laaksoa käytetään jatkossakin virkamiesneuvotteluissa, mistä ko. päätökset voi lukea ja mihin ne merkitään?

12.   Mikäli Kouvolan kaupunki ei anna selvitystä tästä asiasta, harkitsen tutkintapyynnön jättämistä poliisille asian tutkimiseksi.

13.   Koska asia on kiireellinen mm Matti Tossavaisen eroamisen RRT-hankkeesta johdosta haluan selvityksen, onko Väyläviraston Mia Karille ilmoitettu virallisesti, että Matti Tossavaista ei voi käyttää Kouvolan kaupungin ja Väyläviraston hankkeissa.

Pekka Korpivaara

Kaupunginvaltuutettu kok.

pekka.korpivaara@kouvola.fi

puh. 050 4141 973


JAKELU          Katja Tommiska, Marita Toikka

TIEDOKSI       Kouvolan Kaupunki: Jouko Leppänen, Harri Helminen ja Janne Wall
KS 9.9.2020 Kouvolan kaupungin ja Väyläviraston kokouksesta sukeutui erikoinen näytelmä – Pekka Korpivaara teki selvityspyynnön Sheikki Laaksosta: "Käytös on ollut kokouksessa asiatonta"

KS 18.9.2020 Kaupungilta nopea vastaus Pekka Korpivaaran Sheikki Laaksosta tekemään selvityspyyntöön: Laakso on osallistunut kokoukseen yksittäisenä kaupunginvaltuutettuna – "Olen tottunut kaupungin heikkoihin ja ympäripyöreisiin vastauksiin"Elintasopakolaiset maksavat maltaita

Migri on jälleen päivittänyt tilastojaan. Heinäkuussa 2020 turvapaikkahakemuksia jätettiin 299 kpl. Tässäpä hieman jakaumaa:
    - 18 - 34-vuotiaita 157 kpl
    - miehiä 238 kpl ( 80% )
    - irakilaisia 89 kpl

    - somalialaisia 65 kpl
    - afganistanilaisia 62 kpl

Median puheet niistä Syyrian sisällissotaa pakenevista alaikäisistä ovat edelleen puhdasta puuta heinää. Sen verran tilastoista paljastuu, että nyt oli sentään mukaan päässyt 10 syyrialaistakin.
Linkki: IL 17.5.2020 Kelan maksamasta työttömyysturvasta meni maahanmuuttajille viime vuonna reilu 20 prosenttia

Valtuutettuja ei kiinnosta Kymsoten-kulut

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 14.10.2020 puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli valtuutettu Pekka Korpivaaran ja 6 muun valtuutetun jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kouvolan tulisi käynnistää pikaisesti selvitys, miten perus- ja erikoissairaanhoito on kokonaistaloudellisinta järjestää Kouvolassa. Samalla pitäisi selvittää, miten sosiaali- ja terveydenhoito saataisiin edes entiselle tasolle. Laskelmissa tulisi selvittää myös, onko Kouvolalle taloudellisempaa tuottaa sote-palvelut itsenäisesti ja kannattaako Kouvolan kuulua Kymsoteen vai hakeutua johonkin muuhun hyvinvointiyhtymään? "

Kouvolan kaupunginvaltuusto äänesti, kannattaako kaupungin ostaa selvitys sote-kuluista – Marita Toikka: En lähtisi tekemään selvitystä yksin, vaan muiden Kymsoten omistajakuntien kanssa

Valtuustoaloitteessa on esitetty pikaisen selvityksen käynnistämistä Kouvolassa sen osalta, kuinka perus- ja erikoissairaanhoito olisi kokonaistaloudellisinta järjestää. Lisäksi aloitteessa on ehdotettu selvitettävän, miten sosiaali- ja terveydenhoito saataisiin edes entiselle tasolle. Aloitteessa esitetään, että selvitystyön yhteydessä tehtävissä laskelmissa tulisi selvittää myös se seikka, olisiko Kouvolalle taloudellisempaa tuottaa sote-palvelut itsenäisesti, vai kannattaako Kouvolan kuulua Kymsoteen vai hakeutua johonkin muuhun hyvinvointiyhtymään.

Kouvolan kaupunki on esitti elokuussa 2017 Kymenlaakson kunnille vapaaehtoisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamista 1.1.2019 lukien.

Terveydenhuoltolain muutos 1.1.2018 lukien puolestaan edellytti erikoissairaanhoidon, ml. anestesiaa vaativa leikkaustoiminta, keskittämistä 24/7 erikoisalakohtaisen sairaalayksikön yhteyteen. Erikoissairaanhoidon keskittämisen yhteydessä on siirretty Pohjois-Kymen sairaalan erikoissairaanhoidon tuottamisvastuu kokonaisuudessaan, ml. perusterveydenhuollon
vuodeosastotoiminta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Carea) vuoden 2018 alusta.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisella haettiin maakunnallisesti haluttiin vahva toimija, joka pystyy vahvistamaan palveluiden rakenteita sekä mahdollistamaan maltillisen kustannuskehityksen.

Kymsoten perussopimuksen (hyväksytty kv. 23.4.2018 § 33) 7. luvun § 22 mukaan kuntayhtymän toimintakulujen taso saa vuosien 2019-2020 aikana kasvaa tilinpäätöksen 2018 mukaisesta tasosta ainoastaan palkkojen sopimuskorotusten sekä henkilöstön sivukuluihin kohdistuvien korotusten verran.

Kuntaliiton julkaisun ”Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveystoimien tammi-joulukuun 2019 nettotoimintamenot” mukaan sosiaali- ja terveystoimentarvevakioidut nettomenot/ asukas ovat olleet keskimäärin 3 354€/ asukas ja vaihteluväli 3 972 – 2 866€.

Kouvolan kaupungin ja Kymsoten kustannusvertailussa on käytetty Kuntaliiton kokoamaa suurimpien kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot –julkaisuja vuosilta 2018 ja 2019. Vertailun mukaan vuonna 2018 Kouvolan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat 3 812 euroa asukasta kohden. Vuonna 2019 Kymsoten ko. kustannukset olivat 4 118 euroa asukasta kohden.

Vertailutietona vuonna 2019 Eksoten kustannukset olivat 3 607 euroa asukasta kohden ja PHHYKY:n 3 320 euroa. Vuonna 2018 Eksote 3 556 euroa asukasta kohden, PHHYKY:n tietoa ei ole saatavilla.

Kouvolan sote-menot ovat kasvaneet merkittävästi myös omana toimintana, esim. vuosien 2017 ja 2018 kustannusten muutos on ollut 7,4 prosenttia. Kymsoten vuoden 2019 ja Kouvolan 2018 asukaskohtainen kustannusten muutos on 8 prosenttia.

Asukaskohtainen muutos ei kerro kokonaiskustannusmuutosta, koska Kymsoten kustannukset sisältävät koko Kymenlaakson alueen kustannukset. Huomioitavaa on, että täydellisen kustannusvertailun tekeminen vaatisi syvällisempää selvittämistä kustannusten täydellisestä vertailtavuudesta.

Pekka Korpivaaran ja kuuden muun valtuutetun jättämään valtuustoaloitteeseen vastaaminen edellyttäisi käytännössä kokonaisvaltaista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannusten vertailua eri järjestämisvaihtoehtojen välillä. 

Esitetyn kaltainen laajaalainen vertailun sisältävä selvitystyö edellyttää syvällistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, niiden kustannusten ja kustannusrakenteen tuntemusta. Selvitystyötä ei ole mahdollista toteuttaa kaupungin omana työnä, vaan sen toteuttaminen edellyttäisi ulkopuolisen konsultin palkkaamista. Ulkopuolisen konsultin työn kustannukset ovat arviolta noin 20 000 – 25 000€.

Yhteenveto: Kouvolan kaupungin toimesta ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää valtuustoaloitteen kaltaista laaja-alaista sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvertailua eri järjestämisvaihtoehtojen välillä. Kouvolan kaupungin tulee enemmänkin vahvistaa omistajaohjausta kuntayhtymän toiminnan ja talouden toteutuksessa ja arvioinnissa sekä edellyttää kuntayhtymältä perussopimukseen kirjatun jäsenkuntien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamista sekä ajantasaista seurantatiedon tuottamista toiminnan ja talouden toteutumisesta. Kouvolan kaupunki edellyttää, että Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä toteuttaa talousarvion valmistelun, seurannan ja kuntakohtaisen yhteistyön toteutuksessa palvelusopimuksen kohdassa ”Toiminnan ja talouden seuranta ja raportointi” olevaa kirjausta jäsenkuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Valtuustoaloitteen pohjalta ei käynnistetä esitetyn kaltaista soteselvitystä.

Kouvolan kaupunginvaltuuston mielestä Kymsote on tehostanut toimintaansa ja toimii tehokkaasti. THL:n tilastot mukaan taas Kymsoten toiminta on tehotonta ja kallista.

Kouvolalaisilla Kymsoten edustajilla ei ole tiedossa mitä maksoi aikaisemmin tai muualla sama sote-palvelu. Siksi voi kaikkea Kymsoten toimintaa pitää halpana ja tehokkaana. Selvitystä ei haluta, jottei tarvitse asioihin puuttua vaan voi juoda Kymsoten kokouksissa rauhallisin mielin kahvia ja kuunnella, miten erinomaisesti meillä menee.

Kouvolan talous on romahtanut Kymsoteen liittymisen takia. Kaupunginhallituksen päätökset siirtää lähes koko sote Kymsotelle on romahduttanut sekä kuntamme talouden että sosiaali- ja terveydenhoidon. Aikaisemmin Kouvolan perusterveydenhoidon kustannukset jopa välillä laskivat  ja jonot hammas-hoitoon olivat muutaman päivän luokkaa. Nyt on hammashoitoon kuukausien jonot ja kaupungin talous romahtanut yli 35 miljoonaa tappiolle aikana, jolloin Kouvolan saamat verotulot ja valtionavut ovat kasvaneet. Lisäksi investointirahastot on syöty ja työpaikat siirtyneet Etelä-Kymenlaaksoon.Oskari kaataa Harri Helminen persutelut koronan vaikutuksersta Kymsoten menoihin.