torstai 10. syyskuuta 2020

Kansaneduistaja Sheikki Laakson toimista selvityspyyntö

 

Pekka Korpivaara                                                                                                   SELVITYSPYYNTÖ

Kouvola                                                                                                                   8.9.2020

                                                                                                                               

Viite 1: Hallintolaki 434/2003 

Viite 2: Kouvolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2020

Viite 3: Konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa. Hyväksytty 20.8.2018

Selvityspyyntö ja tietopyyntö Sheikki Laakson valtuuksista edustaa virkamiesneuvotteluissa Kouvolan kaupunginvaltuustoa

                                           

 

SELVITYSPYYNNÖN KOHDE

Haluan selvityksen, millä valtuuksilla Sheikki Laakso edustanut Väyläviraston ja Kouvolan kaupungin välisissä neuvotteluissa Kouvolan kaupunginvaltuustoa, ja kuka on hänet valtuuttanut ja mihin valtuutus perustuu?  

Rakennuttajakonsultti Matti Tossavaisen eroaminen RRT-terminaalihankkeesta ja muista Kouvolan kaupungin/Väyläviraston/Ramboll Oy:n hankkeista.

Viitaten saamiini puheluihin Matti Tossavaiselta 5.9, 6,9 ja 7.9.2020 olen kysynyt kirjallisesti sähköpostilla valtuuston puheenjohtajalta Jouko Leppäseltä sekä suullisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajalta Harri Helmiseltä, ovatko he valtuuttaneet Sheikki Laakson esiintymään Kouvolan kaupunginvaltuuston virallisena edustajana Väyläviraston ja Kouvolan kaupungin välisissä Tanttarin tasoristeykseen liittyvissä neuvotteluissa.

Kuulemani mukaan tässä neuvottelussa valtuutettu Sheikki Laakso oli ilmoittanut olevansa aluksi paikalla kansanedustajan valtuutuksella ja kun sitä ei ollut hyväksytty, niin hän oli ilmoittanut olevansa paikalla kaupunginvaltuuston edustajana. Sheikki Laaksolle oli ehdotettu Kouvolan kaupungin avustajan roolia, mutta hän oli vaatinut ja ilmaisseensa olevansa ko. kokouksessa Kouvolan kaupunginvaltuuston edustajana.

Saamani tiedon mukaan Sheikki laakson käytös on ollut ko kokouksessa asiatonta ja hän on ilmaissut, ettei rakennuttajakonsultti Matti Tossavainen nauti Kouvolan kaupunginvaltuuston luottamusta ammattitaitonsa yms perusteella.

Tämän takia DI rakennuttajakonsultti Matti Tossavainen on ilmoittanut kirjallisesti eroavansa RRT-hankkeesta niin Kouvolan kaupungin johtaville viranhaltijoille mm. (Hannu Tylli, Anne Ahtiainen, Petteri Portaankorva).

Pyyntöni perustuu kuntalakiin ja Kouvolan kaupungin konserniohjeeseen. Tämän mukaan Kouvolan ”Kaupungin luottamushenkilöllä on oikeus saada kaupungin viranomaisilta sen hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita luottamushenkilö pitää toimessaan tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan eivät ole vielä julkisia ja jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”  

Tietopyyntö ja kysymykset, joihin haluan vastaukset muiden selvityksien lisäksi

1.       Mikäli Kaupunginvaltuustossa on valittu Sheikki Laakso edustamaan valtuustoa, niin milloin ja missä kokouksessa ko. valtuutus on annettu. 

2.        Löytyykö jostakin kirjallista valtuutusta, jossa Jouko Leppänen tai kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto olisi valtuuttanut Sheikki Laakson ko. kokoukseen esiintymään ja käyttämään valtuuston puolesta puhevaltaa. Jos löytyy, mihin lakiin tai hallintosäännön kohtaan ko. valtuutus perustuu?

3.       Saamani tiedon mukaan Matti Tossavainen on ilmoittanut tietoni mukaan omalle esimiehelleen ja Väylävirastolle sekä Kouvolan kaupungille, ettei voi toimia enää ko. toimissa RRT-hankkeessa ei muissakaan Kouvolan kaupungin hankkeissa, koska hän ei nauti Kouvolan ylimmän päätöksentekoelimen (valtuuston) luottamusta. 

4.       Pyydän jatkoselvityksiä varten Matti Tossavaisen eroilmoituksesta kopiot Kouvolan kaupungilta.  

5.       Mikäli ilmenee, että Sheikki Laakso on toiminut omavaltaisesti, mihin toimenpiteisiin Kouvolan kaupunki asiassa aikoo ryhtyä (valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallitus, virkamiesjohto) tai on ryhtynyt jo?

6.       Kuka virkamiehistä on valtuuttanut Sheikki laakson ko kokoukseen ja mihin valtuutus perustuu (laki ja asetus perusteluihin).

7.       Mikäli Kouvolan kaupungilla on Sheikki Laakson lähettämiä kirjeitä Väylävirastolle, pyydän saada ko. kirjeet vastauksineen. 

8.       Haluan myös selvityksen, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty ja mitä toimia on tehty, jos osoittautuu, että Sheikki Laakso on ylittänyt toimivaltansa tai vilpillisesti julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä, jos hän  ei todellisuudessa ole tällainen. ”Joka toista erehdyttääkseen ilman lakiin perustuvaa oikeutta ryhtyy toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltainen viranomainen saa tehdä, tai muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä, syyllistyy virkavallan anastukseen.” 

9.       Mikäli Kouvolan kaupunki ei suostu luovuttamaan pyytämiäni asiakirjoja minulle, niin siinä tapauksessa joudun turvautumaan rikosoikeudellisiin oikeussuojakeinoihin taikka hakemaan pyytämääni asianosaisjulkista (kaupunginvaltuutetun oikeus saada tarvitsemansa asiakirjat) asiakirjaa Kymenlaakson käräjäoikeudelta editiovaatimuksella tahi eduskunnan oikeusasiamieheltä tai muulla vaatimuksella.

10.   Mikäli on syytä epäillä, että tässä tapauksessa on syytä epäillä tapahtuneen virkavirhe, niin mihin toimenpiteisiin Kouvolan kaupunki ryhtyy ja kuka vastaa laittomista menettelyistä tai päätöksistä aiheutuneista vahingoista?

11.   Jos Sheikki Laaksoa käytetään jatkossakin virkamiesneuvotteluissa, mistä ko. päätökset voi lukea ja mihin ne merkitään?

12.   Mikäli Kouvolan kaupunki ei anna selvitystä tästä asiasta, harkitsen tutkintapyynnön jättämistä poliisille asian tutkimiseksi.

13.   Koska asia on kiireellinen mm Matti Tossavaisen eroamisen RRT-hankkeesta johdosta haluan selvityksen, onko Väyläviraston Mia Karille ilmoitettu virallisesti, että Matti Tossavaista ei voi käyttää Kouvolan kaupungin ja Väyläviraston hankkeissa.

Pekka Korpivaara

Kaupunginvaltuutettu kok.

pekka.korpivaara@kouvola.fi

puh. 050 4141 973


JAKELU          Katja Tommiska, Marita Toikka

TIEDOKSI       Kouvolan Kaupunki: Jouko Leppänen, Harri Helminen ja Janne Wall
KS 9.9.2020 Kouvolan kaupungin ja Väyläviraston kokouksesta sukeutui erikoinen näytelmä – Pekka Korpivaara teki selvityspyynnön Sheikki Laaksosta: "Käytös on ollut kokouksessa asiatonta"

KS 18.9.2020 Kaupungilta nopea vastaus Pekka Korpivaaran Sheikki Laaksosta tekemään selvityspyyntöön: Laakso on osallistunut kokoukseen yksittäisenä kaupunginvaltuutettuna – "Olen tottunut kaupungin heikkoihin ja ympäripyöreisiin vastauksiin"Ei kommentteja:

Lähetä kommentti