torstai 10. syyskuuta 2020

Valtuutettuja ei kiinnosta Kymsoten-kulut

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 14.10.2020 puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli valtuutettu Pekka Korpivaaran ja 6 muun valtuutetun jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kouvolan tulisi käynnistää pikaisesti selvitys, miten perus- ja erikoissairaanhoito on kokonaistaloudellisinta järjestää Kouvolassa. Samalla pitäisi selvittää, miten sosiaali- ja terveydenhoito saataisiin edes entiselle tasolle. Laskelmissa tulisi selvittää myös, onko Kouvolalle taloudellisempaa tuottaa sote-palvelut itsenäisesti ja kannattaako Kouvolan kuulua Kymsoteen vai hakeutua johonkin muuhun hyvinvointiyhtymään? "

Kouvolan kaupunginvaltuusto äänesti, kannattaako kaupungin ostaa selvitys sote-kuluista – Marita Toikka: En lähtisi tekemään selvitystä yksin, vaan muiden Kymsoten omistajakuntien kanssa

Valtuustoaloitteessa on esitetty pikaisen selvityksen käynnistämistä Kouvolassa sen osalta, kuinka perus- ja erikoissairaanhoito olisi kokonaistaloudellisinta järjestää. Lisäksi aloitteessa on ehdotettu selvitettävän, miten sosiaali- ja terveydenhoito saataisiin edes entiselle tasolle. Aloitteessa esitetään, että selvitystyön yhteydessä tehtävissä laskelmissa tulisi selvittää myös se seikka, olisiko Kouvolalle taloudellisempaa tuottaa sote-palvelut itsenäisesti, vai kannattaako Kouvolan kuulua Kymsoteen vai hakeutua johonkin muuhun hyvinvointiyhtymään.

Kouvolan kaupunki on esitti elokuussa 2017 Kymenlaakson kunnille vapaaehtoisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamista 1.1.2019 lukien.

Terveydenhuoltolain muutos 1.1.2018 lukien puolestaan edellytti erikoissairaanhoidon, ml. anestesiaa vaativa leikkaustoiminta, keskittämistä 24/7 erikoisalakohtaisen sairaalayksikön yhteyteen. Erikoissairaanhoidon keskittämisen yhteydessä on siirretty Pohjois-Kymen sairaalan erikoissairaanhoidon tuottamisvastuu kokonaisuudessaan, ml. perusterveydenhuollon
vuodeosastotoiminta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Carea) vuoden 2018 alusta.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisella haettiin maakunnallisesti haluttiin vahva toimija, joka pystyy vahvistamaan palveluiden rakenteita sekä mahdollistamaan maltillisen kustannuskehityksen.

Kymsoten perussopimuksen (hyväksytty kv. 23.4.2018 § 33) 7. luvun § 22 mukaan kuntayhtymän toimintakulujen taso saa vuosien 2019-2020 aikana kasvaa tilinpäätöksen 2018 mukaisesta tasosta ainoastaan palkkojen sopimuskorotusten sekä henkilöstön sivukuluihin kohdistuvien korotusten verran.

Kuntaliiton julkaisun ”Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveystoimien tammi-joulukuun 2019 nettotoimintamenot” mukaan sosiaali- ja terveystoimentarvevakioidut nettomenot/ asukas ovat olleet keskimäärin 3 354€/ asukas ja vaihteluväli 3 972 – 2 866€.

Kouvolan kaupungin ja Kymsoten kustannusvertailussa on käytetty Kuntaliiton kokoamaa suurimpien kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot –julkaisuja vuosilta 2018 ja 2019. Vertailun mukaan vuonna 2018 Kouvolan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat 3 812 euroa asukasta kohden. Vuonna 2019 Kymsoten ko. kustannukset olivat 4 118 euroa asukasta kohden.

Vertailutietona vuonna 2019 Eksoten kustannukset olivat 3 607 euroa asukasta kohden ja PHHYKY:n 3 320 euroa. Vuonna 2018 Eksote 3 556 euroa asukasta kohden, PHHYKY:n tietoa ei ole saatavilla.

Kouvolan sote-menot ovat kasvaneet merkittävästi myös omana toimintana, esim. vuosien 2017 ja 2018 kustannusten muutos on ollut 7,4 prosenttia. Kymsoten vuoden 2019 ja Kouvolan 2018 asukaskohtainen kustannusten muutos on 8 prosenttia.

Asukaskohtainen muutos ei kerro kokonaiskustannusmuutosta, koska Kymsoten kustannukset sisältävät koko Kymenlaakson alueen kustannukset. Huomioitavaa on, että täydellisen kustannusvertailun tekeminen vaatisi syvällisempää selvittämistä kustannusten täydellisestä vertailtavuudesta.

Pekka Korpivaaran ja kuuden muun valtuutetun jättämään valtuustoaloitteeseen vastaaminen edellyttäisi käytännössä kokonaisvaltaista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannusten vertailua eri järjestämisvaihtoehtojen välillä. 

Esitetyn kaltainen laajaalainen vertailun sisältävä selvitystyö edellyttää syvällistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, niiden kustannusten ja kustannusrakenteen tuntemusta. Selvitystyötä ei ole mahdollista toteuttaa kaupungin omana työnä, vaan sen toteuttaminen edellyttäisi ulkopuolisen konsultin palkkaamista. Ulkopuolisen konsultin työn kustannukset ovat arviolta noin 20 000 – 25 000€.

Yhteenveto: Kouvolan kaupungin toimesta ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää valtuustoaloitteen kaltaista laaja-alaista sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvertailua eri järjestämisvaihtoehtojen välillä. Kouvolan kaupungin tulee enemmänkin vahvistaa omistajaohjausta kuntayhtymän toiminnan ja talouden toteutuksessa ja arvioinnissa sekä edellyttää kuntayhtymältä perussopimukseen kirjatun jäsenkuntien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamista sekä ajantasaista seurantatiedon tuottamista toiminnan ja talouden toteutumisesta. Kouvolan kaupunki edellyttää, että Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä toteuttaa talousarvion valmistelun, seurannan ja kuntakohtaisen yhteistyön toteutuksessa palvelusopimuksen kohdassa ”Toiminnan ja talouden seuranta ja raportointi” olevaa kirjausta jäsenkuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Valtuustoaloitteen pohjalta ei käynnistetä esitetyn kaltaista soteselvitystä.

Kouvolan kaupunginvaltuuston mielestä Kymsote on tehostanut toimintaansa ja toimii tehokkaasti. THL:n tilastot mukaan taas Kymsoten toiminta on tehotonta ja kallista.

Kouvolalaisilla Kymsoten edustajilla ei ole tiedossa mitä maksoi aikaisemmin tai muualla sama sote-palvelu. Siksi voi kaikkea Kymsoten toimintaa pitää halpana ja tehokkaana. Selvitystä ei haluta, jottei tarvitse asioihin puuttua vaan voi juoda Kymsoten kokouksissa rauhallisin mielin kahvia ja kuunnella, miten erinomaisesti meillä menee.

Kouvolan talous on romahtanut Kymsoteen liittymisen takia. Kaupunginhallituksen päätökset siirtää lähes koko sote Kymsotelle on romahduttanut sekä kuntamme talouden että sosiaali- ja terveydenhoidon. Aikaisemmin Kouvolan perusterveydenhoidon kustannukset jopa välillä laskivat  ja jonot hammas-hoitoon olivat muutaman päivän luokkaa. Nyt on hammashoitoon kuukausien jonot ja kaupungin talous romahtanut yli 35 miljoonaa tappiolle aikana, jolloin Kouvolan saamat verotulot ja valtionavut ovat kasvaneet. Lisäksi investointirahastot on syöty ja työpaikat siirtyneet Etelä-Kymenlaaksoon.Oskari kaataa Harri Helminen persutelut koronan vaikutuksersta Kymsoten menoihin.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti